รหัสการลา
รายละเอียด
จ่ายหรือไม่จ่าย
หยุดสูงสุด
AB101 หยุดจ่าย101 Y 30
AB102 หยุดจ่าย102 Y 4
AB103 หยุดจ่าย103 Y 6
AB104 หยุดจ่าย104 Y 0
AB105 หยุดจ่าย105 Y 0
AB201 หยุดไม่จ่าย201 N 0
AB202 หยุดไม่จ่าย202 N 0
AB204 หยุดไม่จ่าย204 N 0