รหัส 612
รหัสบัตร 000016
แผนก SALE, Sale
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 22/05/02
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 24/01/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/04/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/05/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 07/06/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 26/06/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/07/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/08/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/10/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 240.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/11/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 24/11/03 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/03/04 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/03/04 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 240.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/03/04 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 480.0000  
000016, 612, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/03/04 AB105, หยุดจ่าย105, Y, 0 240.0000  
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.