period_codeperiod_startperiod_stopperiodyyyymmpp
="01"21/02/0420/03/04="20040301"