period_codeperiod_startperiod_stopperiodyyyymmpp
0121/02/0420/03/0420040301