รหัสงวด
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
periodyyyymmpp
01 21/02/04 20/03/04 20040301