รหัส 301
รหัสบัตร 000004
แผนก SERVICE, Service
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 620
รายการ 1 ถึง 20 จาก 12390
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
232032 27/08/17 18:30:23 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000004 27.145.130.246 000000000000000 99
230592 31/03/04 08:02:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231040 31/03/04 08:02:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230187 30/03/04 07:58:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230634 30/03/04 07:58:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231082 30/03/04 07:58:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230225 29/03/04 17:02:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230672 29/03/04 17:02:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231120 29/03/04 17:02:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229823 29/03/04 08:00:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230231 29/03/04 08:00:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230678 29/03/04 08:00:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231126 29/03/04 08:00:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229859 27/03/04 12:01:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230267 27/03/04 12:01:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230714 27/03/04 12:01:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231162 27/03/04 12:01:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229863 27/03/04 08:02:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230271 27/03/04 08:02:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230718 27/03/04 08:02:00 000004, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.