รหัส 501
รหัสบัตร 000008
แผนก ACCOUNT, Account
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 595
รายการ 1 ถึง 20 จาก 11886
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
230597 31/03/04 07:58:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230598 31/03/04 07:58:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231045 31/03/04 07:58:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231046 31/03/04 07:58:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230189 30/03/04 07:56:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230636 30/03/04 07:56:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231084 30/03/04 07:56:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230207 29/03/04 17:19:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230654 29/03/04 17:19:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231102 29/03/04 17:19:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229826 29/03/04 07:56:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229827 29/03/04 07:56:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229828 29/03/04 07:56:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230234 29/03/04 07:56:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230235 29/03/04 07:56:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230236 29/03/04 07:56:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230681 29/03/04 07:56:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230682 29/03/04 07:56:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230683 29/03/04 07:56:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231129 29/03/04 07:56:00 000008, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.