รหัส 606
รหัสบัตร 000011
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 24/03/00
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 506
รายการ 1 ถึง 20 จาก 10116
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
231052 31/03/04 07:49:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230604 31/03/04 07:49:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231062 30/03/04 17:05:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230614 30/03/04 17:05:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231089 30/03/04 07:54:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230641 30/03/04 07:54:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230194 30/03/04 07:54:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230196 30/03/04 07:53:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231091 30/03/04 07:53:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230643 30/03/04 07:53:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230659 29/03/04 17:04:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231106 29/03/04 17:04:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231107 29/03/04 17:04:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230658 29/03/04 17:04:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230211 29/03/04 17:04:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230212 29/03/04 17:04:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229830 29/03/04 07:53:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231133 29/03/04 07:53:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230685 29/03/04 07:53:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230238 29/03/04 07:53:00 000011, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.