รหัส 601
รหัสบัตร 000012
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 523
รายการ 1 ถึง 20 จาก 10453
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
231059 31/03/04 06:39:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230611 31/03/04 06:39:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230624 30/03/04 17:03:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231072 30/03/04 17:03:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230653 30/03/04 06:47:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230206 30/03/04 06:47:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231101 30/03/04 06:47:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231108 29/03/04 17:04:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230213 29/03/04 17:04:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230660 29/03/04 17:04:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229841 29/03/04 06:19:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231144 29/03/04 06:19:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230249 29/03/04 06:19:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230696 29/03/04 06:19:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231145 27/03/04 12:19:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229842 27/03/04 12:19:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230697 27/03/04 12:19:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230250 27/03/04 12:19:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231150 27/03/04 12:03:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230255 27/03/04 12:03:00 000012, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.