รหัส 619
รหัสบัตร 000029
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 26/06/02
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 509
รายการ 1 ถึง 20 จาก 10179
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
231049 31/03/04 07:53:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230601 31/03/04 07:53:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230618 30/03/04 17:04:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231066 30/03/04 17:04:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230645 30/03/04 07:53:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231093 30/03/04 07:53:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230198 30/03/04 07:53:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230216 29/03/04 17:03:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231111 29/03/04 17:03:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230663 29/03/04 17:03:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231134 29/03/04 07:53:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230686 29/03/04 07:53:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230239 29/03/04 07:53:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229831 29/03/04 07:53:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229850 27/03/04 12:02:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230705 27/03/04 12:02:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231153 27/03/04 12:02:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230258 27/03/04 12:02:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231174 27/03/04 07:55:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229871 27/03/04 07:55:00 000029, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.