กะ
รายละเอียด
กะกลางวัน
มาตรฐานช่อง1
ช่อง 1 เวลาเริ่ม
ช่อง 1 เวลาสิ้นสุด
มาตรฐานช่อง2
ช่อง 2 เวลาเริ่ม
ช่อง 2 เวลาสิ้นสุด
มาตรฐานช่อง3
ช่อง 3 เวลาเริ่ม
ช่อง 3 เวลาสิ้นสุด
มาตรฐานช่อง4
ช่อง 4 เวลาเริ่ม
ช่อง 4 เวลาสิ้นสุด
มาตรฐานช่อง5
ช่อง 5 เวลาเริ่ม
ช่อง 5 เวลาสิ้นสุด
มาตรฐานช่อง6
ช่อง 6 เวลาเริ่ม
ช่อง 6 เวลาสิ้นสุด
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
โอทีเช้า 1เวลาเริ่ม
โอทีเช้า 1เวลาสิ้นสุด
ฐานเต็มโอที
จุดปัดเศษโอที
โอทีเย็น 2เวลาเริ่ม
โอทีเย็น 2เวลาสิ้นสุด
ฐานเต็มเวลาสาย
จัดปัดเศษเวลาสาย
ฐานเต็มเวลาออกก่อน
จุดปัดเศษเวลาออก่อน
01 กะ shift 01 Y 08:00 05:00 10:00 12:00 10:00 12:15 13:00 12:15 15:00 17:00 15:00 17:15 18:00 17:15 20:00 24:00 20:00 30:00 0 1 1 1 1 1 0.5 00:00 00:00 0 0 18:00 24:00 0 0 0 0
06 กะ shift 06 Y 08:00 05:00 10:00 12:00 10:00 12:15 13:00 12:15 15:00 17:00 15:00 17:15 18:00 17:15 20:00 24:00 20:00 30:00 0 1 1 1 1 1 1 00:00 00:00 0 0 18:00 24:00 0 0 0 0