รหัส 612
รหัสบัตร 000016
แผนก SALE, Sale
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 22/05/02
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
Period_yyyymmpp
เวลาสาย 1
ครั้งสาย 1
เวลาสาย 2
ครั้งสาย 2
ออกก่อน 1
ครั้งออกก่อน 1
ออกก่อน 2
ครั้งออกก่อน 2
วันธรรมดา
วันเสาร์อาทิตย์
วันหยุดประจำปี
โอทีวันธรรมดา
โอทีวันเสาร์อาทิตย์
โอทีวันหยุดประจำปี
คำนวนเวลาทำงาน
วันหยุดจ่าย
วันหยุดไม่จ่าย
วันหยุดประจำปีจ่าย
AB100
AB101
AB102
AB103
AB104
AB105
AB106
AB107
AB108
AB109
AB110
AB200
AB201
AB202
AB203
AB204
AB205
AB206
AB207
AB208
AB209
AB210
000016, ชื่อพนักงาน Name 20030101 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 11172 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20030201 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 7156 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20030301 552 13 0 0 0 0 0 0 22 3 0 0 0 0 3792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20030401 36 2 0 0 0 0 0 0 20.5 0 0 0 0 0 9318 1 0 2.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20030501 106 4 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0 0 0 11224 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20030601 410 8 0 0 0 0 55 1 24.5 0 0 1111 0 0 12265 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20030701 788 15 0 0 0 0 1 1 22 1 0 2187 100 0 13049 2 0 1 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20030801 916 25 0 0 0 0 0 0 23 1 0 1234 115 0 12075 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20030901 408 25 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 10019 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20031001 435 20 0 0 0 0 0 0 20.5 2 0 783 95 0 10898 2.5 0 0 0 2 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20031101 772 24 0 0 0 0 0 0 23 1 0 387 6 0 10602 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20031201 360 20 0 0 0 0 0 0 21 0 0 667 0 0 9767 1 0 1.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20040101 156 10 0 0 0 0 0 0 20.5 1 0 656 11 0 11145 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000016, ชื่อพนักงาน Name 20040201 549 22 0 0 0 0 0 0 23 1 0 1302 62 0 13129 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.