รหัส 1592
รหัสบัตร 000017-1
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 02
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 11/06/02
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก 06/01/03
ไม่พบข้อมูล
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.