รหัสแผนก
รายละเอียด
ACCOUNT Account
ADMIN Admin
COMPUTER Computer
DELIVERY Delivery
PERSONNEL Personnel
PRODUCTION Production
PURCHASE Purchase
QMR QMR
SALE Sale
SERVICE Service
SOFTWARE Software