หน้า 
 จาก 3
รายการ 41 ถึง 43 จาก 43
 
รหัส
รหัสบัตร
แผนก
กะ
รหัสงวด
เพศ
คำนำหน้า
ชือ
สกุล
ชื่ออังกฤษ
ที่อยู่1
ที่อยู่2
รหัสไปรษณีย์
โทร
วันที่เริ่มงาน
วันที่บรรจุ
สถานะลาออก
623 000019-2 PRODUCTION, Production 06, กะ shift 06, Y 01, กะ shift 01, Y M นาย Mr ชื่อพนักงาน Name สกุลพนักงาน Last Name English name ที่อยู่ 1 address 1 ที่อยู่ 2 address 2 10999 99999999   14/12/02 21/01/04
624 000025 PRODUCTION, Production 06, กะ shift 06, Y 01, กะ shift 01, Y M นาย Mr ชื่อพนักงาน Name สกุลพนักงาน Last Name English name ที่อยู่ 1 address 1 ที่อยู่ 2 address 2 10999 99999999 20/01/03    
625 000021 PRODUCTION, Production 06, กะ shift 06, Y 01, กะ shift 01, Y M นาย Mr ชื่อพนักงาน Name สกุลพนักงาน Last Name English name ที่อยู่ 1 address 1 ที่อยู่ 2 address 2 10999 99999999 04/02/03    
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.