รหัส 301
รหัสบัตร 000004
แผนก SERVICE, Service
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 25/01/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/05/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 24/05/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 28/06/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/08/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/09/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 25/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/12/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/12/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/12/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/12/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 06/02/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000004, 301, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 08/03/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.