รหัส 621
รหัสบัตร 000005
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 05/07/02
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/02/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/04/03 AB104, หยุดจ่าย104, Y, 0 240.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/05/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 06/06/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/08/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/09/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01/11/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 03/11/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/12/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 02/02/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.