รหัส 501
รหัสบัตร 000008
แผนก ACCOUNT, Account
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000008, 501, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 09/01/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000008, 501, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/01/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000008, 501, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/01/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000008, 501, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/01/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000008, 501, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/01/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000008, 501, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/01/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000008, 501, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 23/02/04 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.