รหัส 610
รหัสบัตร 000009
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 10/01/02
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00/00/00 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 27/12/02 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 27/01/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 07/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/03/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 08/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 09/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 06/09/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/10/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/11/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/11/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 20/11/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000009, 610, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/03/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.