รหัส 504
รหัสบัตร 000010
แผนก DELIVERY, Delivery
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 02/01/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/01/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/01/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 03/03/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/03/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 09/04/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/04/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/04/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/04/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/04/03 AB104, หยุดจ่าย104, Y, 0 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/07/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01/11/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/11/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/11/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 20/11/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/01/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000010, 504, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 06/01/04 AB104, หยุดจ่าย104, Y, 0 480.0000  
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.