รหัส 601
รหัสบัตร 000012
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000012, 601, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/04/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000012, 601, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/04/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.