รหัส 503
รหัสบัตร 000013
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 27/12/02 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 31/01/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/04/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/04/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 31/05/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 02/06/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 21/07/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 09/08/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/08/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/10/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/01/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000013, 503, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 20/01/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.