รหัส 609
รหัสบัตร 000024
แผนก DELIVERY, Delivery
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 19/02/01
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 02/01/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 03/01/03 AB104, หยุดจ่าย104, Y, 0 480.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/01/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/02/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 120.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 02/05/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 03/05/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 21/06/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/07/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/10/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 240.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 10/12/03 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000024, 609, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 21/02/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.