รหัส 624
รหัสบัตร 000025
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 20/01/03
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/02/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/02/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/02/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/02/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 07/05/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/05/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 21/06/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/07/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01/08/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 09/08/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/10/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/12/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 23/01/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 24/01/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000025, 624, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01/03/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.