รหัส 211
รหัสบัตร 000003
แผนก SALE, Sale
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10260
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 353
รายการ 1 ถึง 20 จาก 7052
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
231038 31/03/04 09:59:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231122 29/03/04 10:10:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230227 29/03/04 10:10:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229819 29/03/04 10:10:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230674 29/03/04 10:10:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230252 27/03/04 12:09:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231147 27/03/04 12:09:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230699 27/03/04 12:09:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229844 27/03/04 12:09:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230716 27/03/04 08:33:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231164 27/03/04 08:33:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230269 27/03/04 08:33:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229861 27/03/04 08:33:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229565 25/03/04 17:03:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230337 25/03/04 17:03:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230784 25/03/04 17:03:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229929 25/03/04 17:03:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231232 25/03/04 17:03:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229944 25/03/04 08:28:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229300 25/03/04 08:28:00 000003, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.