รหัส 621
รหัสบัตร 000005
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 05/07/02
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 571
รายการ 1 ถึง 20 จาก 11409
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
232030 27/08/17 18:25:26 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000005 27.145.130.246 000000000000000 99
232029 27/08/17 18:24:28 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 00000005 27.145.130.246 000000000000000 99
230607 31/03/04 07:35:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231055 31/03/04 07:35:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230612 30/03/04 17:07:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231060 30/03/04 17:07:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230201 30/03/04 07:45:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230648 30/03/04 07:45:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231096 30/03/04 07:45:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230208 29/03/04 17:18:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230655 29/03/04 17:18:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231103 29/03/04 17:18:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229845 27/03/04 12:07:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230253 27/03/04 12:07:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230700 27/03/04 12:07:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231148 27/03/04 12:07:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229873 27/03/04 07:52:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230281 27/03/04 07:52:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230728 27/03/04 07:52:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231176 27/03/04 07:52:00 000005, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.