รหัส 502
รหัสบัตร 000006
แผนก SERVICE, Service
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 378
รายการ 1 ถึง 20 จาก 7543
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
230596 31/03/04 07:58:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231044 31/03/04 07:58:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230200 30/03/04 07:48:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230647 30/03/04 07:48:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231095 30/03/04 07:48:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229553 26/03/04 07:44:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229917 26/03/04 07:44:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230325 26/03/04 07:44:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230772 26/03/04 07:44:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231220 26/03/04 07:44:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229561 25/03/04 17:12:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229925 25/03/04 17:12:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230333 25/03/04 17:12:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230780 25/03/04 17:12:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231228 25/03/04 17:12:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229078 25/03/04 07:49:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229317 25/03/04 07:49:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229597 25/03/04 07:49:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229961 25/03/04 07:49:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230369 25/03/04 07:49:00 000006, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.