รหัส 403
รหัสบัตร 000007
แผนก SOFTWARE, Software
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 569
รายการ 1 ถึง 20 จาก 11375
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
230593 31/03/04 08:02:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231041 31/03/04 08:02:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230629 30/03/04 17:03:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231077 30/03/04 17:03:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230186 30/03/04 07:58:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230188 30/03/04 07:58:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230633 30/03/04 07:58:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230635 30/03/04 07:58:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231081 30/03/04 07:58:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231083 30/03/04 07:58:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230226 29/03/04 17:02:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230673 29/03/04 17:02:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231121 29/03/04 17:02:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229822 29/03/04 08:00:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229824 29/03/04 08:00:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230230 29/03/04 08:00:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230232 29/03/04 08:00:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230677 29/03/04 08:00:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230679 29/03/04 08:00:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231125 29/03/04 08:00:00 000007, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.