รหัส 610
รหัสบัตร 000009
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 10/01/02
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 501
รายการ 1 ถึง 20 จาก 10015
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
230600 31/03/04 07:53:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231048 31/03/04 07:53:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230615 30/03/04 17:04:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231063 30/03/04 17:04:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230193 30/03/04 07:54:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230640 30/03/04 07:54:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231088 30/03/04 07:54:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230217 29/03/04 17:03:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230664 29/03/04 17:03:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231112 29/03/04 17:03:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229829 29/03/04 07:55:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230237 29/03/04 07:55:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230684 29/03/04 07:55:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231132 29/03/04 07:55:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229846 27/03/04 12:03:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230254 27/03/04 12:03:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230701 27/03/04 12:03:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231149 27/03/04 12:03:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229869 27/03/04 07:56:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230277 27/03/04 07:56:00 000009, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.