รหัส 504
รหัสบัตร 000010
แผนก DELIVERY, Delivery
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 425
รายการ 1 ถึง 20 จาก 8484
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
230591 31/03/04 08:06:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231039 31/03/04 08:06:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231067 30/03/04 17:04:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230619 30/03/04 17:04:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231079 30/03/04 08:11:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230631 30/03/04 08:11:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230184 30/03/04 08:11:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231105 29/03/04 17:04:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230657 29/03/04 17:04:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230210 29/03/04 17:04:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231123 29/03/04 08:44:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230675 29/03/04 08:44:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230228 29/03/04 08:44:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229820 29/03/04 08:44:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230256 27/03/04 12:03:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229848 27/03/04 12:03:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231151 27/03/04 12:03:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230703 27/03/04 12:03:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229862 27/03/04 08:22:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230717 27/03/04 08:22:00 000010, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.