รหัส 503
รหัสบัตร 000013
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 517
รายการ 1 ถึง 20 จาก 10331
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
231056 31/03/04 07:34:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230608 31/03/04 07:34:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231075 30/03/04 17:03:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230627 30/03/04 17:03:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230204 30/03/04 07:26:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231099 30/03/04 07:26:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230651 30/03/04 07:26:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231115 29/03/04 17:03:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230220 29/03/04 17:03:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230667 29/03/04 17:03:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230694 29/03/04 07:26:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229839 29/03/04 07:26:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230247 29/03/04 07:26:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231142 29/03/04 07:26:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229855 27/03/04 12:02:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230710 27/03/04 12:02:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231158 27/03/04 12:02:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230263 27/03/04 12:02:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231178 27/03/04 07:52:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230283 27/03/04 07:52:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.