รหัส 602
รหัสบัตร 000014
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 540
รายการ 1 ถึง 20 จาก 10799
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
230610 31/03/04 06:40:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231058 31/03/04 06:40:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230616 30/03/04 17:04:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231064 30/03/04 17:04:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231100 30/03/04 06:48:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230652 30/03/04 06:48:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230205 30/03/04 06:48:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231109 29/03/04 17:04:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230214 29/03/04 17:04:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230661 29/03/04 17:04:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229840 29/03/04 07:24:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230695 29/03/04 07:24:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231143 29/03/04 07:24:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230248 29/03/04 07:24:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229849 27/03/04 12:02:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231152 27/03/04 12:02:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230257 27/03/04 12:02:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230704 27/03/04 12:02:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229880 27/03/04 06:50:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230288 27/03/04 06:50:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.