รหัส 612
รหัสบัตร 000016
แผนก SALE, Sale
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 22/05/02
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 418
รายการ 1 ถึง 20 จาก 8342
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
230613 30/03/04 17:05:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231061 30/03/04 17:05:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231078 30/03/04 08:22:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230183 30/03/04 08:22:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230630 30/03/04 08:22:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230676 29/03/04 08:18:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230229 29/03/04 08:18:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229821 29/03/04 08:18:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231124 29/03/04 08:18:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229901 26/03/04 12:54:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231204 26/03/04 12:54:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230756 26/03/04 12:54:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230309 26/03/04 12:54:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230800 25/03/04 08:13:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229945 25/03/04 08:13:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230353 25/03/04 08:13:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231248 25/03/04 08:13:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229301 25/03/04 08:13:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229581 25/03/04 08:13:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229988 24/03/04 17:01:00 000016, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.