รหัส 019
รหัสบัตร 000019
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน  
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 526
รายการ 1 ถึง 20 จาก 10501
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
231042 31/03/04 07:59:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230594 31/03/04 07:59:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230617 30/03/04 17:04:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231065 30/03/04 17:04:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231087 30/03/04 07:55:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230639 30/03/04 07:55:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230638 30/03/04 07:55:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230191 30/03/04 07:55:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231086 30/03/04 07:55:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230192 30/03/04 07:55:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230662 29/03/04 17:04:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230215 29/03/04 17:04:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231110 29/03/04 17:04:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230688 29/03/04 07:52:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229833 29/03/04 07:52:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231136 29/03/04 07:52:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230241 29/03/04 07:52:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229857 27/03/04 12:02:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230265 27/03/04 12:02:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230712 27/03/04 12:02:00 000019, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.