รหัส 625
รหัสบัตร 000021
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 04/02/03
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 504
รายการ 1 ถึง 20 จาก 10070
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
230603 31/03/04 07:50:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231051 31/03/04 07:50:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231069 30/03/04 17:04:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230621 30/03/04 17:04:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231094 30/03/04 07:49:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230199 30/03/04 07:49:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230646 30/03/04 07:49:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230670 29/03/04 17:03:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231118 29/03/04 17:03:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230223 29/03/04 17:03:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231138 29/03/04 07:51:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230243 29/03/04 07:51:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229835 29/03/04 07:51:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230690 29/03/04 07:51:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230708 27/03/04 12:02:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229853 27/03/04 12:02:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230261 27/03/04 12:02:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231156 27/03/04 12:02:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230731 27/03/04 07:50:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229876 27/03/04 07:50:00 000021, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.