รหัส 609
รหัสบัตร 000024
แผนก DELIVERY, Delivery
กะ 01, กะ shift 01, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 19/02/01
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 391
รายการ 1 ถึง 20 จาก 7812
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
231053 31/03/04 07:45:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230605 31/03/04 07:45:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230622 30/03/04 17:04:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231070 30/03/04 17:04:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230649 30/03/04 07:44:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230202 30/03/04 07:44:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231097 30/03/04 07:44:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230656 29/03/04 17:05:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230209 29/03/04 17:05:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231104 29/03/04 17:05:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230693 29/03/04 07:30:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229838 29/03/04 07:30:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230246 29/03/04 07:30:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231141 29/03/04 07:30:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231182 27/03/04 07:17:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229879 27/03/04 07:17:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230287 27/03/04 07:17:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230734 27/03/04 07:17:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230308 26/03/04 17:02:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230755 26/03/04 17:02:00 000024, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.