รหัส 624
รหัสบัตร 000025
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 20/01/03
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 472
รายการ 1 ถึง 20 จาก 9431
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
231054 31/03/04 07:36:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230606 31/03/04 07:36:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230628 30/03/04 17:03:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231076 30/03/04 17:03:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230637 30/03/04 07:55:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231085 30/03/04 07:55:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230190 30/03/04 07:55:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230219 29/03/04 17:03:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230666 29/03/04 17:03:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231114 29/03/04 17:03:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230692 29/03/04 07:45:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229837 29/03/04 07:45:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231140 29/03/04 07:45:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230245 29/03/04 07:45:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230264 27/03/04 12:02:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229856 27/03/04 12:02:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231159 27/03/04 12:02:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230711 27/03/04 12:02:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230729 27/03/04 07:52:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229874 27/03/04 07:52:00 000025, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.