รหัส 607
รหัสบัตร 000026
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 27/07/99
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 534
รายการ 1 ถึง 20 จาก 10672
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
231057 31/03/04 07:18:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230609 31/03/04 07:18:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231071 30/03/04 17:04:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230623 30/03/04 17:04:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231098 30/03/04 07:42:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230650 30/03/04 07:42:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230203 30/03/04 07:42:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231119 29/03/04 17:03:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230224 29/03/04 17:03:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230671 29/03/04 17:03:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231139 29/03/04 07:48:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230244 29/03/04 07:48:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229836 29/03/04 07:48:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230691 29/03/04 07:48:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229852 27/03/04 12:02:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230707 27/03/04 12:02:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231155 27/03/04 12:02:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230260 27/03/04 12:02:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230733 27/03/04 07:43:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231181 27/03/04 07:43:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.