รหัส 000030
รหัสบัตร 000030
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ M
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 06/01/04
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 468
รายการ 1 ถึง 20 จาก 9353
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
231043 31/03/04 07:59:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230595 31/03/04 07:59:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230625 30/03/04 17:03:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231073 30/03/04 17:03:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230632 30/03/04 08:01:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230185 30/03/04 08:01:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231080 30/03/04 08:01:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230669 29/03/04 17:03:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230222 29/03/04 17:03:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231117 29/03/04 17:03:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230680 29/03/04 07:59:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231128 29/03/04 07:59:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230233 29/03/04 07:59:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229825 29/03/04 07:59:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230262 27/03/04 12:02:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229854 27/03/04 12:02:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230709 27/03/04 12:02:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231157 27/03/04 12:02:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229868 27/03/04 07:56:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230723 27/03/04 07:56:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.