รหัส 000077
รหัสบัตร 000077
แผนก PRODUCTION, Production
กะ 06, กะ shift 06, Y
รหัสงวด 01, กะ shift 01, Y
เพศ F
คำนำหน้า นาย Mr
ชือ ชื่อพนักงาน Name
สกุล สกุลพนักงาน Last Name
ชื่ออังกฤษ English name
ที่อยู่1 ที่อยู่ 1 address 1
ที่อยู่2 ที่อยู่ 2 address 2
รหัสไปรษณีย์ 10999
โทร 99999999
วันที่เริ่มงาน 18/03/04
วันที่บรรจุ  
สถานะลาออก  
หน้า 
 จาก 12
รายการ 1 ถึง 20 จาก 239
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
231047 31/03/04 07:54:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230599 31/03/04 07:54:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230626 30/03/04 17:03:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231074 30/03/04 17:03:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231092 30/03/04 07:53:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230644 30/03/04 07:53:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230197 30/03/04 07:53:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230218 29/03/04 17:03:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231113 29/03/04 17:03:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230665 29/03/04 17:03:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230687 29/03/04 07:53:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231135 29/03/04 07:53:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230240 29/03/04 07:53:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229832 29/03/04 07:53:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230259 27/03/04 12:02:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
229851 27/03/04 12:02:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230706 27/03/04 12:02:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
231154 27/03/04 12:02:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230278 27/03/04 07:55:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
230725 27/03/04 07:55:00 000077, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.