หน้า 
 จาก 11570
รายการ 231381 ถึง 231386 จาก 231386
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสบัตร
จุดตรวจ
GPS
Imei
รหัสกล่อง
1753 09/12/02 17:03:00 000027       01
1754 09/12/02 17:03:00 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
1755 09/12/02 17:02:00 000026, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
1756 09/12/02 17:02:00 000014, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
1757 09/12/02 17:02:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
1758 09/12/02 17:02:00 000013, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name       01
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.