หน้า 
 จาก 16
รายการ 301 ถึง 310 จาก 310
รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000050 29/01/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000050 05/02/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000050 06/02/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000050 19/02/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000050 20/02/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000050 21/02/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000050 23/02/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000050 24/02/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000051 05/11/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000051 09/12/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.