หน้า 
 จาก 16
รายการ 281 ถึง 300 จาก 310
รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/02/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 03/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01/04/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 17/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 04/12/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/12/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 23/01/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 29/01/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 30/01/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000030, 000030, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 21/02/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000031 13/08/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000031 13/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000031 29/11/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000031 22/12/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000031 23/01/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000050 26/01/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000050 28/01/04 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.