หน้า 
 จาก 16
รายการ 261 ถึง 280 จาก 310
รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000028 25/07/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000028 26/07/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000028 03/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000028 14/10/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000028 08/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000028 10/11/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000028 14/11/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000028 16/02/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 27/12/02 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 240.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 27/01/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/03/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/03/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 29/07/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01/08/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 24/09/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/10/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 21/10/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 05/11/03 AB202, หยุดไม่จ่าย202, N, 0 480.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/02/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000029, 619, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 11/03/04 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.