หน้า 
 จาก 16
รายการ 41 ถึง 60 จาก 310
รหัสบัตร
วันที่
รหัสการลา
เวลาที่ลา
หมายเหตุ
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 12/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 14/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 16/04/03 AB104, หยุดจ่าย104, Y, 0 240.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/05/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 06/06/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 18/08/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 19/09/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 01/11/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 240.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 03/11/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/12/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000005, 621, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 02/02/04 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 26/12/02 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 27/12/02 AB103, หยุดจ่าย103, Y, 6 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 08/02/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 07/03/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 15/03/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 240.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 13/05/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 120.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 23/05/03 AB101, หยุดจ่าย101, Y, 30 480.0000  
000006, 502, ชื่อพนักงาน Name, สกุลพนักงาน Last Name 28/05/03 AB102, หยุดจ่าย102, Y, 4 480.0000  
©2016 F.C. Solution Co.,Ltd. All rights reserved.